Thông báo mời chào giá 419

Cập nhật: 2/25/2022 8:35:00 AM

ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Sửa chữa cơ khí các hạng mục A.1102-A.1104; A1132-1133; A.1119-A.1120; A.1121; A.1113; A.1134, A.1313; A.1410; Van gió 3; A.1426; lọc bụi A.1429; A.1438; A.1600 thuộc KH sửa chữa số 2543/BTS-PKT ngày 12/11/2021 v/v sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 2 - Lần 1/2022;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 25/02/2022 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 01/03/2022;
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 01/03/2022;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn