Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 3765

Cập nhật: 10/21/2020 2:40:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua thiết bị điện, điện tử phục vụ sửa chữa

 

Kính gửi:             

                       - Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

                       - Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

                       - Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái;

Căn cứ Quyết định số 1629/BTS-KHCL ngày 21/10/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua thiết bị điện, điện tử phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Mua thiết bị điện, điện tử phục vụ sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.763.430.900 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi nghìn, chín trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 14 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH thiết bị công nghiệp An Thái;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn