Thông báo kết quả 160

Cập nhật: 1/20/2022 1:30:00 PM

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm dịch vụ: Thuê tổ chức sự kiện phục vụ Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (28/01/1997 - 28/01/2022), như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty Cổ phần truyền thông MELODIA;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.946.554.700 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian tổ chức: Ngày 23/01/2022 tổng duyệt, ngày 24/01/2022 tổ chức chương trình chính thức.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1.  Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2.  Công ty TNHH Thương mại và truyền thông Aries  

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

tin cũ hơn