Thông báo kết quả

Cập nhật: 6/9/2020 9:52:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua xỷ khí hóa phục vụ sản xuất

Kính gửi:     

- Công ty CP thương mại và dịch vụ Đức Đạt DTHH;

- Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức Danh;

- Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Xuân Lộc Phát.

Căn cứ Quyết định số        /BTS-VT ngày     /    /2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua xỷ khí hóa phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Xuân Lộc Phát;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 998.800.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH thương mại và vận tải Đức Danh

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP thương mại và dịch vụ Đức Đạt DTHH.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn