TB KẾT QUẢ LCNT PKH

Cập nhật: 3/10/2021 11:01:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thanh sứ, bộ sứ, màng van từ, van từ, sứ côn lọc bụi điện phục vụ sửa chữa

Kính gửi:                   

- Công ty cổ phần HMI Việt Nam;

- Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT;

- Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị công nghiệp Dimo Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 312/BTS-KHCL ngày 10/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thanh sứ, bộ sứ, màng van từ, van từ, sứ côn lọc bụi điện phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp thanh sứ, bộ sứ, màng van từ, van từ, sứ côn lọc bụi điện phục vụ sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.321.333.200 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn, hai trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty cổ phần HMI Việt Nam.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị công nghiệp Dimo Việt Nam.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn