Thông báo kết quả

Cập nhật: 9/7/2020 10:05:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp bê tông chịu nhiệt phục vụ sửa chữa

 
   

Kính gửi:       

- Công ty CP Ameco;

- Công ty TNHH vật liệu HTM;

- Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref.

Căn cứ Quyết định số 1453/BTS-VT ngày  07/09/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp bê tông chịu nhiệt phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.711.600.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm mười một triệu, sáu trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 01/10/2020 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP Ameco

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH vật liệu HTM.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

tin cũ hơn