Thông báo KQLCNCC 1288

Cập nhật: 6/11/2021 2:10:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ “Tham gia phục vụ tại các nhà ăn tập thể trong Công ty”

 

                                               Kính gửi:             

                                                   - Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thanh Sơn;

                                                   - Công ty CP Khai thác chế biến đá Minh Sơn;

                                                  - Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn.

Căn cứ Quyết định số 705/BTS-VP ngày 11/6/2021 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Tham gia phục vụ tại các nhà ăn tập thể trong Công ty”.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Tham gia phục vụ tại các nhà ăn tập thể trong Công ty” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thanh Sơn;

1.2. Giá trúng gói dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.069.200.000 đồng Bằng chữ: Một tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn

- Lý do: Giá chào hàng chưa đảm bảo cạnh tranh.

2.2. Công ty CP Khai thác chế biến đá Minh Sơn.

- Lý do: Giá chào hàng chưa đảm bảo cạnh tranh.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn