THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 12/13/2022 10:34:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp than cám phục vụ sản xuất năm 2023;

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%):  563.930.400.000 đồng;

Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng. Trong đó:

Phần 1: Than cám 4a.1: 345.470.400.000 đồng. Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng.

Phần 2: Than cám 4b.1: 218.460.000.000 đồng. Hai trăm mười tám tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng.

4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 13/12/2022 đến trước 14 giờ 15 phút ngày 22/12/2022 (trong giờ hành chính);

5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 15 phút ngày 22/12/2022 (trong giờ hành chính);

6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn