THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 2/11/2022 3:33:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn thiết bị năm 2022
 
Kính gửi:    
- Công ty CP Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm;
- Công ty CP Greenpath Việt Nam;
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ninh Thanh.
 
Căn cứ Quyết định số 330/BTS-KHCL ngày 11/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn thiết bị năm 2022”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Thương mại và Đầu tư Bảo Lâm;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.410.548.480 đồng (bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười triệu, năm trăm bốn mươi tám nghìn, bốn trăm tám mươi đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/12/2022
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP Greenpath Việt Nam
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ninh Thanh
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn