Thông báo KQLCNCC 1302

Cập nhật: 6/15/2021 1:30:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ “Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty”

 

                                    Kính gửi:              

                                         - Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thanh Sơn;

                                         - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đại Cương;

                                         - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Phát Thịnh.

Căn cứ Quyết định số 711/BTS-VP ngày 15/6/2021 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty”.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Phát Thịnh;

1.2. Giá trúng gói dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.836.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thanh Sơn.

- Lý do: Giá chào hàng chưa đảm bảo cạnh tranh.

2.2. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đại Cương.

- Lý do: Giá chào hàng chưa đảm bảo cạnh tranh.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn