Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 3/18/2022 9:34:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022.

Kính gửi:

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem;

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng;

- Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình;

- Công ty TNHH Hương Linh.

 

Căn cứ Quyết định số  491/BTS-VT ngày  18/ 3 /2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắmCung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022;

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Phần 1: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 4) phục vụ sản xuất năm 2022:

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem;

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng.

1.2. Phần 2: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 5) phục vụ sản xuất năm 2022:

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem;

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng.

2. Tổng giá trị ký hợp đồng:

2.1. Phần 1: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 4) phục vụ sản xuất năm 2022: (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 31.946.400.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng). Trong đó:

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 11.934.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu đồng);

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 11.934.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm ba mươi tư triệu đồng);

- Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 8.078.400.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng).

2.2. Phần 2: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 5) phục vụ sản xuất năm 2022: (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 26.016.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, không trăm mười sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng). Trong đó:

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 10.594.800.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng);

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 10.594.800.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng);

- Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 4.826.520.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

5. Địa điểm giao hàng: Tại kho/bãi theo chỉ định của của bên A (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

6. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

6.1. Công ty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình.

- Lý do:

+ Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào thuộc phần 1: Cung cấp nhiên liệu thay thế (L4) phục vụ sản xuất năm 2022;

+ Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào thuộc phần 2: Cung cấp nhiên liệu thay thế (L5) phục vụ sản xuất năm 2022.

6.2. Công ty TNHH Hương Linh.

- Lý do:

+ Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào thuộc phần 2: Cung cấp nhiên liệu thay thế (L5) phục vụ sản xuất năm 2022;

+ Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào thuộc phần 1: Cung cấp nhiên liệu thay thế (L4) phục vụ sản xuất năm 2022.

7. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

7.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 18/3/2022.

7.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn