Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 3/8/2021 9:29:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại con lăn phục vụ sửa chữa

Kính gửi:         

- Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT;

       - Công ty TNHH Thương mại & XNK DGC Việt Nam;

       - Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 300/BTS-KHCL ngày 08/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại con lăn phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại con lăn phục vụ sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Thương mại & XNK DGC Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.552.588.400 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm năm mươi hai triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn