Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 291

Cập nhật: 2/8/2021 1:59:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua xe xúc lật đa năng phục vụ sản xuất kinh doanh

Kính gửi:             

                       - Công ty CP thiết bị và dịch vụ Đồng Lợi;

                       - Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

                       - Công ty CP thiết bị đa năng;

Căn cứ Quyết định số 192/BTS-KHCL ngày 08/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua xe xúc lật đa năng phục vụ sản xuất kinh doanh”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Mua xe xúc lật đa năng phục vụ sản xuất kinh doanh” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP thiết bị và dịch vụ Đồng Lợi;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.848.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP thiết bị đa năng;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn