Thông báo KQLC nhà cung cấp 512

Cập nhật: 3/10/2021 1:33:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại vật tư sắt thép phục vụ sửa chữa

Kính gửi:                   

- Công ty CP Thương mại Trường Khánh Thịnh;

- Công ty TNHH Việt Đức;

- Công ty TNHH Thương mại Hữu Gia;

Căn cứ Quyết định số 313/BTS-KHCL ngày 10/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại vật tư sắt thép phục vụ sửa chữa ”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp các loại vật tư sắt thép phục vụ sửa chữa ” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Thương mại Hữu Gia;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.318.736.112 đồng;

Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười tám triệu, bảy trăm ba sáu nghìn, một trăm mười hai đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP Thương mại Trường Khánh Thịnh.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Việt Đức

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn