Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 12/31/2020 8:49:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6KV, các trạm từ LS1 đến LS10 và lọc dầu MBA chính và bộ điều chỉnh điện áp dưới tải OLTC DC1 lần 1 năm 2021

 
   

Kính gửi:                 

- Công ty CP S-Power;

- Công ty CP Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật điện;

- Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng.

           Căn cứ Quyết định số 2150/BTS-KHCL ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6KV, các trạm từ LS1 đến LS10 và lọc dầu MBA chính và bộ điều chỉnh điện áp dưới tải OLTC DC1 lần 1 năm 2021”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6KV, các trạm từ LS1 đến LS10 và lọc dầu MBA chính và bộ điều chỉnh điện áp dưới tải OLTC DC1 lần 1 năm 2021” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP S-Power;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.522.280.536 đồng (bằng chữ: Một tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, hai trăm tám mươi nghìn, năm trăm ba mươi sáu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty Cổ phần Thiết bị Năng lượng

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty CP Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật điện

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý công ty được biết./.

tin cũ hơn