Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 3/10/2023 3:39:00 PM

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại xỷ có nhiệt phục vụ sản xuất xi măng

 

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Anh;

- Liên danh Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam và Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải Tuấn Minh;

- Công ty TNHH thương mại và xây lắp Xuân Lộc Phát.

 

Căn cứ Quyết định số  252/BTS-VT ngày 10/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại xỷ có nhiệt phục vụ sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Liên danh Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam và Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải Tuấn Minh;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 11.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Hải Anh.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH thương mại và xây lắp Xuân Lộc Phát.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn