Thông báo kết quả

Cập nhật: 2/25/2021 5:15:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp xăng, dầu phục vụ sản xuất

Kính gửi:

- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh - Chi nhánh xăng dầu Hà Nam;

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khôi Lâm;

- Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Xuân Lộc.

Căn cứ Quyết định số  77 /BTS-VT ngày 19/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp xăng, dầu phục vụ sản xuất”,

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Các đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh - Chi nhánh xăng dầu Hà Nam;

1.2. Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Xuân Lộc.

2. Giá trị ký hợp đồng: Tổng giá trị ký hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 23.921.078.130 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu, không trăm bẩy mươi tám nghìn, một trăm ba mươi đồng), trong đó:

2.1. Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh - Chi nhánh xăng dầu Hà Nam (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 11.960.539.065 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn, không trăm sáu mươi lăm đồng).

2.2. Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Xuân Lộc (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 11.960.539.065 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm sáu mươi triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn, không trăm sáu mươi lăm đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

5. Địa điểm giao hàng: Tại các điểm mỏ và điểm sản xuất của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn hoặc tại Cửa hàng xăng dầu Bút Sơn hoặc kho chứa xăng dầu tại Nhà máy được giao theo yêu cầu của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

6. Đơn vị không trúng thầu:

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khôi Lâm. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về tài chính.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn