THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/30/2022 8:45:00 AM

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp xăng, dầu DO phục vụ sản xuất

 

 

Kính gửi:

- Chi nhánh xăng dầu Hà Nam;

- Công ty cổ phần tập đoàn 68;

- Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Xuân Hòa;

- Công ty TNHH xuất khẩu Nam Phương.

 

Căn cứ Quyết định số 2067/BTS-VT ngày 30/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắmCung cấp xăng, dầu DO phục vụ sản xuất”.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

          1.1. Phần 1: Cung cấp Dầu điêzen (DO) phục vụ sản xuất:

- Chi nhánh xăng dầu Hà Nam;

          - Công ty cổ phần tập đoàn 68.

         1.2. Phần 2: Cung cấp xăng KC RON 95-III phục vụ sản xuất:

- Chi nhánh xăng dầu Hà Nam;

          2. Tổng giá trị ký hợp đồng:

         2.1. Phần 1: Cung cấp Dầu điêzen (DO) phục vụ sản xuất: (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 47.933.850.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng). Trong đó:

- Chi nhánh xăng dầu Hà Nam (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 9.672.750.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng);

- Công ty cổ phần tập đoàn 68 (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 38.261.100.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng).

       2.2. Phần 2: Cung cấp xăng KC RON 95-III phục vụ sản xuất: (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 180.815.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

5. Địa điểm giao hàng: Tại các điểm mỏ, điểm sản xuất của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn hoặc tại Cửa hàng xăng dầu Bút Sơn hoặc kho/bồn chứa xăng dầu tại Nhà máy xi măng Vicem Bút Sơn, hoặc theo yêu cầu của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Đơn vị không trúng gói mua sắm:

6.1 Phần 1: Cung cấp Dầu điêzen (DO) phục vụ sản xuất

- Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Xuân Hòa. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

- Công ty TNHH xuất khẩu Nam Phương. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

6.2 Phần 2: Cung cấp xăng KC RON 95-III phục vụ sản xuất

- Công ty cổ phần tập đoàn 68 Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

- Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Xuân Hòa. Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

- Công ty TNHH xuất khẩu Nam Phương. Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn