THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/18/2022 3:18:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất năm 2022

 
   

Kính gửi:       

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn;

- Công ty CP tập đoàn hóa chất nhựa - Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - CN Công ty CP tập đoàn hóa chất nhựa;

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh;

- Công ty CP Kanetora Bạch Đằng;

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn;

- Công ty CP bao bì Nghệ An.

Căn cứ Quyết định số 495/BTS-VT ngày 18/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Phần 1: Cung cấp vỏ bao KPK phục vụ sản xuất năm 2022 (01)

1.1. Đơn vị cung cấp:

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh;

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn;

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn.

1.2. Giá trị mua sắm: (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 155.712.456.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ, bảy trăm mười hai triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng), trong đó:

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 67.262.400.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng);

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 61.657.200.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng);

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 26.792.856.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng);

2. Phần 2: Cung cấp vỏ bao PP phục vụ sản xuất năm 2022 (02)

2.1. Đơn vị cung cấp:

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn;

2.2. Giá trị mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 17.928.216.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu, hai trăm mười sáu nghìn đồng).

3. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

3.1. Công ty CP bao bì Nghệ An. Lý do: Nhà cung cấp không nộp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Thư mời chào giá.

3.2. Công ty CP Kanetora Bạch Đằng. Lý do: Nhà cung cấp không nộp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Thư mời chào giá.

3.3. Công ty CP tập đoàn hóa chất nhựa - Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - CN Công ty CP tập đoàn hóa chất nhựa. Lý do: Nhà cung cấp không nộp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Thư mời chào giá.

4. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

4.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 18/3/2022.

4.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn