Thông báo KQLC nhà cung cấp 127

Cập nhật: 1/17/2022 3:14:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp guốc đầu lò, giá chữ Y, bu lông, tấm lót phục vụ sửa chữa

XXM và XCLK

Kính gửi:              

                            - Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

                              - Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà;

                             - Công ty TNHH Cơ khí đúc Quốc Thái.

  Căn cứ Quyết định số 124/BTS-KHCL ngày 17/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp guốc đầu lò, giá chữ Y, bu lông, tấm lót phục vụ sửa chữa XXM và XCLK”,

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.197.517.200 đồng;

Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín bảy triệu, năm trăm mười bảy nghìn, hai trăm đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Cơ khí đúc Quốc Thái.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn