Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu

Cập nhật: 4/25/2023 3:08:00 PM

 GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU

 

Kính gửi:................................................................................................

 

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn đã đăng tải thông báo mời chào giá gói mua sắm “Mua than cám nhập khẩu (hoặc than cám chế biến) đáp ứng nhu cầu sản xuất” với các nội dung như sau:

1. Tên gói mua sắm: Mua than cám nhập khẩu (hoặc than cám chế biến) đáp ứng nhu cầu sản xuất;

2. Thời gian phát hành Hồ sơ: Từ ngày 19/04/2023 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 25/04/2023 (trong giờ hành chính);

3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 25/04/2023;

4. Thông tin đã đăng tải trên: Website: http://www.vicembutson.com.vn.

Nay, Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu gói mua sắm trên với nội dung như sau:

- Gia hạn thời điểm đóng thầu gói mua sắm “Mua than cám nhập khẩu (hoặc than cám chế biến) đáp ứng nhu cầu sản xuất” đến 09 giờ 00 phút ngày 28/04/2023.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

tin cũ hơn