Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/17/2022 3:49:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022

 

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH Hương Linh;

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình;

- Công ty CP Vật liệu xây dựng Huy Hùng.

Quyết định số 484/BTS-VT ngày 17/03/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình;

- Công ty CP Vật liệu xây dựng Huy Hùng.

2. Tổng giá trị ký hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 26.016.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, không trăm mười sáu triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), trong đó:

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long (đã bao gồm thuế GTGT 8%):        10.359.360.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng);

- Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 10.359.360.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng);

- Công ty CP Vật liệu xây dựng Huy Hùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 5.297.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng);

3. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

3.1. Công ty TNHH Hương Linh. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

4. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

4.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 17/03/2022.

4.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn