Thông báo kết quả

Cập nhật: 7/1/2020 8:56:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua nhựa vụn, nilon vụn làm nhiên liệu

 thay thế cho sản xuất Clinker

Kính gửi:     

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Liên danh Công ty CP dịch vụ & môi trường xanh Yên Phong và Công ty CP đầu tư xây dựng và môi trường Đất Việt;

- Công ty TNHH Đức Lượng.

Căn cứ Quyết định số        /BTS-VT ngày    /   /2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua nhựa vụn, nilon vụn làm nhiên liệu thay thế cho sản xuất Clinker”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH đầu tư Phương Long (Địa chỉ: Số 11, ngõ 229/18, đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội);

1.2. Liên danh Công ty CP dịch vụ & môi trường xanh Yên Phong và Công ty CP đầu tư xây dựng và môi trường Đất Việt (Địa chỉ: Chợ Chiều, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

2. Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 3.778.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bẩy trăm bẩy mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng), trong đó:

2.1. Công ty TNHH đầu tư Phương Long (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 1.889.250.000 (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm tám mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

2.1. Liên danh Công ty CP dịch vụ & môi trường xanh Yên Phong và Công ty CP đầu tư xây dựng và môi trường Đất Việt (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 1.889.250.000 (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm tám mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

4. Thời gian giao hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

5. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

- Công ty TNHH Đức Lượng. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

6. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn