THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ MUA THANH LÝ

Cập nhật: 9/20/2021 4:25:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ MUA THANH LÝ

Gói: Thanh lý vật tư phế liệu thu hồi đã qua sử dụng

 
   

Kính gửi:       

- Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

- Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Minh Tuân;

- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Xuân Huy.

Căn cứ Quyết định số 1126/BTS-VT ngày 20/9/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị mua thanh lý gói “Thanh lý vật tư phế liệu thu hồi đã qua sử dụng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn đơn vị thu mua của gói thanh lý trên như sau:

1. Đơn vị được đề nghị thu mua vật tư phế liệu và giá đề nghị thu mua:

1.1. Đơn vị thu mua: Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

1.2. Giá trị thanh lý (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 2.097.043.200 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi ba nghìn, hai trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các đơn vị không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Minh Tuân. Lý do: Xếp hạng thứ 2, 3 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Xuân Huy. Lý do: Xếp hạng thứ 2, 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thanh lý ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị mua thanh lý.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn