Thông báo KQLC nhà cung cấp số 4487

Cập nhật: 12/28/2020 2:37:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại xích, mắt xích, tấm dẫn hướng,… phục vụ sửa chữa

Kính gửi:                   

- Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà;

- Công ty TNHH Máy và Công nghệ Bảo Linh;

- Công ty CP Sản xuất và tích hợp công nghệ MIT;

Căn cứ Quyết định số 2071/BTS-KHCL ngày 28/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại xích, mắt xích, tấm dẫn hướng,… phục vụ sửa chữa ”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp các loại xích, mắt xích, tấm dẫn hướng,… phục vụ sửa chữa ” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Máy và Công nghệ Bảo Linh;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.375.400.500 đồng;

Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm bảy lăm triệu, bốn trăm nghìn, năm trăm đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Sản xuất và tích hợp công nghệ MIT.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn