Thông báo kết quả LCNCC 1096

Cập nhật: 5/23/2022 5:06:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Phòng và diệt mối tại khu vực kho Công ty;

các kho và khu nhà xưởng Khai thác; Xí nghiệp tiêu thụ; khu nhà An ninh;

Xí nghiệp Vật liệu xây dựng

Kính gửi:    

- Công ty TNHH Phúc Hoa Đăng;

- Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Trường Hải ;

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Hồng Phú.

Căn cứ Quyết định số 777/BTS-KHCL ngày 23/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Phòng và diệt mối tại khu vực kho Công ty; các kho và khu nhà xưởng Khai thác; Xí nghiệp tiêu thụ; khu nhà An ninh; Xí nghiệp Vật liệu xây dựng”,

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Phúc Hoa Đăng;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 703.169.208 đồng (bằng chữ: Bảy trăm linh ba triệu, một trăm sáu chín nghìn, hai trăm lẻ tám đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

  1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/12/2022 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Trường Hải.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Hồng Phú.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VicemBút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấpđược biết./.

tin cũ hơn