THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/31/2021 4:19:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí HM 1102; 1506 thuộc kế hoạch số 2529 sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 1 lần 1/2022

 

       Kính gửi:     - Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Nam Việt;
- Công ty cổ phần OSHICO;
- Công ty TNHH Hoàng Nhân.
 
Căn cứ Quyết định số 1706/BTS-KHCL ngày 31/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí HM 1102; 1506 thuộc kế hoạch số 2529 sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 1 lần 1/2022”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Nam Việt;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 849.141.615 đồng (bằng chữ: Tám trăm bốn mươi chín triệu, một trăm bốn mươi mốt nghìn, sáu trăm mười lăm đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao thiết bị để sửa chữa.
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH Hoàng Nhân.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty cổ phần OSHICO
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn