Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/12/2021 12:00:00 AM

Kính gửi:       

- Công ty CP thương mại và dịch vụ CNO Việt Nam;

- Công ty TNHH MES Việt Nam;

- Công ty CP VSE Dịch vụ kỹ thuật.

Căn cứ Quyết định số 323/BTS-VT ngày 12/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền phục vụ sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH MES Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.616.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm mười sáu triệu, tám trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP VSE Dịch vụ kỹ thuật

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP thương mại và dịch vụ CNO Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn