Thông báo KQLC nhà cung cấp 4620

Cập nhật: 12/31/2020 1:35:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các hạng mục: 1150-1152; 1131-1133A; 1209; 1440; 1401-1409; 1412; 1415; 1450; 1454; 1417; 1445; 1447; 1448-1449; 1463-1462; 1510; 1543;1519; 1509; 1508a; 1268

Kính gửi:              

- Công ty CP LILAMA 10.

- Công ty CP LILAMA 69-3.

                                       - Công ty CP công nghiệp dịch vụ MIS.

          Căn cứ Quyết định số 2218/BTS-KHCL ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các hạng mục: 1150-1152; 1131-1133A; 1209; 1440; 1401-1409; 1412; 1415; 1450; 1454; 1417; 1445; 1447; 1448-1449; 1463-1462; 1510; 1543;1519; 1509; 1508a; 1268”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các hạng mục: 1150-1152; 1131-1133A; 1209; 1440; 1401-1409; 1412; 1415; 1450; 1454; 1417; 1445; 1447; 1448-1449; 1463-1462; 1510; 1543;1519; 1509; 1508a; 1268” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP LILAMA 10;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.843.091.155 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm bốn ba triệu, không trăm chín mốt nghìn, một trăm lăm lăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP công nghiệp dịch vụ MIS

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty CP LILAMA 69-3

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý công ty được biết./.

tin cũ hơn