Thông báo KQLC nhà cung cấp 4417

Cập nhật: 12/23/2020 10:19:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại sắt thép, que hàn phục vụ sửa chữa

Kính gửi:                   

- Công ty TNHH Thương mại Quốc Đại;

- Công ty TNHH Việt Đức;

- Công ty TNHH Thương mại Hữu Gia;

Căn cứ Quyết định số 1997/BTS-KHCL ngày 23/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại sắt thép, que hàn phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp các loại sắt thép, que hàn phục vụ sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Thương mại Quốc Đại;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.048.084.961 đồng;

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn tám triệu, không trăm tám tư nghìn, chín trăm sáu mốt đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Thương mại Hữu Gia.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Việt Đức.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn