Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 1518

Cập nhật: 7/7/2021 2:35:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ lắp đặt hệ thống

đồng xử lý CTNH lỏng giai đoạn 1

 

 

Kính gửi:                   

                   - Công ty TNHH cơ điện và tự động hóa Đức Lâm;

                   - Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;

                   - Công ty CP XNK máy & thiết bị P.R.I.M.E.

Căn cứ Quyết định số 851/BTS-KHCL ngày 07/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ lắp đặt hệ thống đồng xử lý CTNH lỏng giai đoạn 1”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ lắp đặt hệ thống đồng xử lý CTNH lỏng giai đoạn 1” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH cơ điện và tự động hóa Đức Lâm;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.086.292.900 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, chín trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP XNK máy & thiết bị P.R.I.M.E;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn