Thông báo kết quả

Cập nhật: 10/23/2020 9:56:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ MUA THANH LÝ

Gói: Thanh lý vật tư phế liệu thu hồi đã qua sử dụng

Kính gửi:       

- Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

- Công ty TNHH cơ khí Đúc Quốc Thái;

- Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà.

Căn cứ Quyết định số 1637/BTS-VT ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị mua thanh lý gói “Thanh lý vật tư phế liệu thu hồi đã qua sử dụng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn đơn vị thu mua của gói thanh lý trên như sau:

1. Đơn vị được đề nghị thu mua vật tư phế liệu và giá đề nghị thu mua:

1. 2. Vật tư phế liệu nhóm 1:

a) Đơn vị được đề nghị: Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường.

b) Đơn giá thu mua vật tư phế liệu nhóm 1 là: 17.215.000 đồng/tấn (đã bao gồm thuế GTGT 10%), tương ứng giá trị thanh lý lô hàng là: 430.375.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

1.2. Vật tư phế liệu nhóm 2, 3 và 4:

a) Đơn vị được đề nghị: Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà.

b) Đơn giá thu mua vật tư phế liệu nhóm 2 là: 11.200.500 đồng/tấn (đã bao gồm thuế GTGT 10%); nhóm 3 và 4: 4.505.000 đồng/tấn (đã bao gồm thuế GTGT 10%), tương ứng với giá thanh lý lô hàng vật tư phế liệu nhóm 2, 3 và 4 là: 2.899.690.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các đơn vị không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

- Công ty TNHH cơ khí Đúc Quốc Thái. Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thanh lý ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị mua thanh lý.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn