TB KẾT QUẢ LCNT PKH

Cập nhật: 8/9/2020 10:03:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM A.1401-1407; A.1404; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504; 1192 thuộc kế hoạch sửa chữa lớn công đoạn lò nung DC2 lần 1/2020

Kính gửi:                     

- Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Tây Bắc;

- Công ty Cổ phần công nghiệp Đại Việt;

- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tiến Thịnh.

Căn cứ Quyết định số 1372/BTS-KHCL ngày 21/8/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các HM A.1401-1407; A.1404; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504; 1192 thuộc kế hoạch sửa chữa lớn công đoạn lò nung DC2 lần 1/2020”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các HM A.1401-1407; A.1404; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504; 1192 thuộc kế hoạch sửa chữa lớn công đoạn lò nung DC2 lần 1/2020” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Tây Bắc;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.666.922.616 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn, sáu trăm mười sáu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 08 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị để sửa chữa.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty Cổ phần công nghiệp Đại Việt.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tiến Thịnh.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn