Thông báo kết quả

Cập nhật: 4/27/2021 12:00:00 AM

Kính gửi:       

- Công ty cổ phần đầu tư Minh Phong;

- Liên danh Công ty MQC Việt Nam và Công ty Đức Danh;

- Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Xuân Lộc Phát.

Căn cứ Quyết định số 524/BTS-VT ngày 26/04/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xỷ hạt lò điện luyện phốt pho để sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Liên danh Công ty MQC Việt Nam và Công ty Đức Danh;

1.2. Giá trị trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 3.696.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/12/2021 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Xuân Lộc Phát

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty cổ phần đầu tư Minh Phong.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn