ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vàng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng ty xi măng B&uacute;t sơn c&oacute; trang thiết bị ti&ecirc;n tiến hiện đại, đồng bộ c&ugrave;ng hệ thống kiểm tra, đo lường t&iacute;n hiệu, điều khiển tự động h&oacute;a ở mức cao đảm bảo thiết bị hoạt động an to&agrave;n, ổn định v&agrave; vệ sinh m&ocirc;i trường.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nh&agrave; m&aacute;y đặt tại x&atilde; Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh H&agrave; Nam, gần Quốc lộ 1, c&aacute;ch H&agrave; Nội 60km về ph&iacute;a Nam, gần c&aacute;c s&ocirc;ng Đ&aacute;y, s&ocirc;ng Ch&acirc;u, s&ocirc;ng Nhuệ v&agrave; đường sắt Bắc &ndash; Nam rất thuận tiện cho việc chuy&ecirc;n chở xi măng v&agrave; nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n liệu phục vụ sản xuất.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&aacute;o c&aacute;o thường ni&ecirc;n của VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; thể hiện rất r&otilde; mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững gắn với bảo vệ m&ocirc;i trường. Theo quan điểm của VICEM B&uacute;t Sơn cho rằng trước hết cần tăng cường tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức về bảo vệ m&ocirc;i trường cho người lao động, đồng thời t&iacute;ch cực sử dụng c&aacute;c nguồn nguy&ecirc;n liệu hợp l&yacute; kết hợp với c&aacute;c giải ph&aacute;p bảo vệ m&ocirc;i trường, hướng tới x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y xi măng xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&hellip;</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Điều n&agrave;y được VICEM B&uacute;t Sơn chứng minh bằng những h&agrave;nh động cụ thể. Đ&oacute; l&agrave; VICEM B&uacute;t Sơn &aacute;p dụng c&aacute;c hệ thống quản l&yacute; như ISO 14000; OHSA, đồng thời kiểm định 100% m&aacute;y m&oacute;c thiết bị c&oacute; y&ecirc;u cầu nghi&ecirc;m ngặt về an to&agrave;n vệ sinh lao động. Việc được Trung t&acirc;m chứng nhận QUACERT cấp chứng nhận ph&ugrave; hợp cho hai hệ thống chất lượng v&agrave; m&ocirc;i trường, thời hạn đến năm 2021 l&agrave; sự nỗ lực trong sản xuất gắn với bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh lao động của VICEM B&uacute;t Sơn trong thời gian qua.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/n%C4%83m%202020/phat%20trien%20di%20doi%20voi%20bao%20ve%20moi%20truong/bs3.jpg" style="height:500px; width:700px" /></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; m&aacute;y thường xuy&ecirc;n phun nước rửa đường mang tới m&ocirc;i trường xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở VICEM B&uacute;t Sơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất phải giữ m&ocirc;i trường th&acirc;n thiện l&agrave; điều kiện ti&ecirc;n quyết kh&ocirc;ng chỉ ở trong Nh&agrave; m&aacute;y m&agrave; c&ograve;n khu vực xung&nbsp;quanh cũng được C&ocirc;ng ty tu&acirc;n thủ c&aacute;c điều kiện về m&ocirc;i trường v&agrave; an sinh x&atilde; hội.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngay tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y, từ c&aacute;c ph&acirc;n xưởng sản xuất đến khu văn ph&ograve;ng, nơi n&agrave;o cũng tu&acirc;n thủ vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp một c&aacute;ch tự gi&aacute;c v&agrave; nghi&ecirc;m ngặt, kết quả l&agrave; ở tronng khu vực sản VICEM B&uacute;t Sơn c&oacute; kh&ocirc;ng gian rất xanh, sạch v&agrave; đẹp.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những yếu tố g&acirc;y t&aacute;c động tới m&ocirc;i trường như kh&iacute;, bụi, nước&hellip; cũng được VICEM B&uacute;t Sơn xử l&yacute; triệt để, đ&aacute;p ứng đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn QCVN trước khi xả thải ra m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i. C&aacute;c nguồn nước thải được VICEM B&uacute;t Sơn thu gom, xử l&yacute; qua hệ thống lắng lọc, sử dụng c&ocirc;ng nghệ xử l&yacute; nước nhiễm than, nhiễm dầu&hellip; Tất cả nước thải c&ocirc;ng nghiệp được xử l&yacute;, nước thải hợp vệ sinh, nước thải dầu mỡ v&agrave; nước thải nhiễm than được thu gom v&agrave; t&aacute;i sử dụng (cho c&aacute;c hệ thống dập bụi) trong điều kiện b&igrave;nh thường v&agrave; kh&ocirc;ng thải ra m&ocirc;i trường. Nước thải được xử l&yacute; đạt ti&ecirc;u chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra ngo&agrave;i m&ocirc;i trường.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Việc xử l&yacute; kh&iacute; xử l&yacute; kh&iacute; thải, bụi thải trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất cũng được thu gom, qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện, lọc bụi t&uacute;i trước khi thải ra m&ocirc;i trường đạt QCVN cho ph&eacute;p. Bụi ph&aacute;t t&aacute;n do xe vận chuyển nguy&ecirc;n vật liệu trong khu vực sản xuất cũng được C&ocirc;ng ty sử dụng xe tưới nước rửa đường, h&uacute;t bụi để xử l&yacute;; C&aacute;c phương tiện vận chuyển nguy&ecirc;n vật liệu đều được che phủ bạt, kh&ocirc;ng rơi vương v&atilde;i vật liệu trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển&hellip; Ngay tại khu vực cảng B&uacute;t Sơn cũng được C&ocirc;ng ty sử dụng bao che, lọc bụi tĩnh điện, trồng nhiều c&acirc;y xanh để kh&ocirc;ng ph&aacute;t t&aacute;n bụi ra m&ocirc;i trường xung quanh, kh&ocirc;ng để ảnh hưởng tiếng ồn hay kh&iacute;, bụi đến khu vực d&acirc;n cư. Hiện C&ocirc;ng ty đưa v&agrave;o hoạt động hệ thống quản l&yacute; kh&iacute; thải tự động kết nối với Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường H&agrave; Nam để theo d&otilde;i, quản l&yacute;.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/san%20xuat%20-%20kinh%20doanh/n%C4%83m%202020/phat%20trien%20di%20doi%20voi%20bao%20ve%20moi%20truong/bs2.jpg" style="height:500px; width:700px" />C&aacute;c chất thải rắn th&ocirc;ng thường thải ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất như bao b&igrave; hỏng, giấy, xi măng đ&oacute;ng rắn, đất đ&aacute; thải&hellip; được thu gom t&aacute;i sử dụng, phần c&ograve;n lại C&ocirc;ng ty đ&atilde; hợp đồng với C&ocirc;ng ty Cổ phần m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh H&agrave; Nam để thu gom, xử l&yacute;.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Việc quản l&yacute; chất thải nguy hại của C&ocirc;ng ty đ&atilde; được Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường H&agrave; Nam cấp sổ đăng k&yacute; chủ nguồn thải chất thải nguy hại m&atilde; số QLCTNH: 35.000342.T (cấp lại lần 4 ng&agrave;y 06/4/2020). C&ocirc;ng ty đ&atilde; k&yacute; hợp đồng với C&ocirc;ng ty CP m&ocirc;i trường Việt Thảo để chuyển giao CTNH đem đi xử l&yacute;. Sau khi xử l&yacute; xong đ&atilde; ho&agrave;n thiện chứng từ CTNH theo quy định.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Được biết, với quyết t&acirc;m đổi mới s&aacute;ng tạo v&igrave; một VICEM bền vững, năm 2019, VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; triển khai nhiều đề t&agrave;i khoa học v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n để giải quyết m&ocirc;i trường như: Sử dụng phế phẩm c&ocirc;ng nghiệp (tro bay, xỉ l&ograve; cao&hellip;.) l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu điều chỉnh phối liệu v&agrave; phụ gia cho xi măng; sử dụng b&ugrave;n (hồ t&acirc;y) thay thế một phần nguy&ecirc;n liệu s&eacute;t để sản xuất clinker; triển khai c&aacute;c dự &aacute;n: đốt r&aacute;c thải, tận dụng nhiệt kh&iacute; thải để ph&aacute;t điện theo kế hoạch của VICEM.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Xi măng B&uacute;t Sơn mang nh&atilde;n hiệu &ldquo;Quả địa cầu&rdquo; với h&agrave;m &yacute; chất lượng v&agrave; dịch vụ Quốc tế. Từ năm 1998 đến nay, xi măng B&uacute;t Sơn đ&atilde; được tin d&ugrave;ng cho nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm Quốc gia v&agrave; x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với phương ch&acirc;m ph&aacute;t triển bền vững, coi trọng mục ti&ecirc;u con người, C&ocirc;ng ty xi măng B&uacute;t Sơn đang &aacute;p dụng v&agrave; duy tr&igrave; hệ thống quản l&yacute; chất lượng theo ti&ecirc;u chuẩn ISO 9001:2000, hệ thống quản l&yacute; m&ocirc;i trường ISO 14001:2004, phấn đấu trở th&agrave;nh nh&agrave; sản xuất, cung ứng xi măng c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; chế độ dịch vụ h&agrave;ng đầu trong nước.</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Quả thật, để tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững, bắt buộc c&aacute;c doanh nghiệp buộc phải quan t&acirc;m tới c&aacute;c kh&iacute;a cạnh m&ocirc;i trường, hiệu quả sinh th&aacute;i v&agrave; năng lượng của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ở VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; v&agrave; đang thay đổi tư duy, n&acirc;ng cao nhận thức, đồng thời x&acirc;y dựng kế hoạch h&agrave;nh động xanh, tạo lập cơ sở vững chắc đảm bảo yếu tố m&ocirc;i trường, t&iacute;nh hiệu quả về sinh th&aacute;i v&agrave; sử dụng năng lượng. Điều n&agrave;y tiếp tục g&oacute;p phần khẳng định thương hiệu một doanh nghiệp th&acirc;n thiện, lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ t&ocirc;n chỉ ph&aacute;t triển bền vững.</span></p>

<p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">baovemoitruong.org.vn</span></p>
    Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, là lợi ích thiết thực và cao hơn nữa đó là trách nhiệm xã hội là sự phát triển cho tương lai của một doanh nghiệp. Chính từ nhận thức này trong những năm qua, Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn (VICEM Bút Sơn) đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com