THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/16/2021 2:25:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM A.1219; A.1247; A.1302ab, A.1308ab; A.1303a1, A.1308ab; A.1309; A.1318; A.1330, A.1332; A.1305; A.1313; A.1404, A.1401-A.1407; A.1409; A.1410 thuộc kế hoạch số 218 sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2021
 
         Kính gửi:     - Công ty CP lilama 10;
- Công ty CP Dịch vụ công nghiệp MIS;
- Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn;
 
Căn cứ Quyết định số 350/BTS-KHCL ngày 16/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các HM A.1219; A.1247; A.1302ab, A.1308ab; A.1303a1, A.1308ab; A.1309; A.1318; A.1330, A.1332; A.1305; A.1313; A.1404, A.1401-A.1407; A.1409; A.1410 thuộc kế hoạch số 218 sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2021”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Dịch vụ công nghiệp MIS;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.121.115.631 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, một trăm hai mươi mốt triệu, một trăm mười lăm nghìn, sáu trăm ba mươi mốt đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao thiết bị để sửa chữa.
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty CP lilama 10
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn