Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 4/6/2021 10:33:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6KV, các trạm từ LS1A đến LS8A và lọc dầu MBA chính, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải OLTC DC2 lần 1 năm 2021

Kính gửi:                 

                            - Công ty CP S-Power;

                            - Công ty Cổ phần ENTEC A&T;

                            - Công ty CP Tự động hóa Hệ Thống điện.

           Căn cứ Quyết định số 447/BTS-KHCL ngày 06/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6KV, các trạm từ LS1A đến LS8A và lọc dầu MBA chính, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải OLTC DC2 lần 1 năm 2021”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6KV, các trạm từ LS1A đến LS8A và lọc dầu MBA chính, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải OLTC DC2 lần 1 năm 2021” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP S-Power;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.259.564.238 đồng (bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn, hai trăm ba mươi tám đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị và mặt bằng;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty Cổ phẩn ENTEC A&T

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty CP Tự động hóa Hệ Thống điện

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý công ty được biết./.

tin cũ hơn