Thông báo kết quả

Cập nhật:

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BTS-VT

Hà Nam, ngày       tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua rác công nghiệp làm nhiên liệu thay thế cho sản xuất Clinker

Kính gửi:     

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải Đăng;

- Công ty TNHH Đức Lượng.

Căn cứ Quyết định số 824/BTS-VT ngày 22/5/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua rác công nghiệp làm nhiên liệu thay thế cho sản xuất Clinker”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.085.150.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám lăm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải Đăng

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Đức Lượng.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT; HST.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đỗ Tiến Trình

 

tin cũ hơn