Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 9/22/2022 9:38:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vỏ bao xi măng KPK

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch;

- Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Hồng.

 

Căn cứ Quyết định số 1378/BTS-VT ngày 16/9/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao xi măng KPK”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%: 5.605.200.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm linh năm triệu, hai trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Hồng

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn