Thông báo kết quả

Cập nhật: 7/1/2020 8:51:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker

Kính gửi:     

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng;

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải Đăng.

Căn cứ Quyết định số      /BTS-VT ngày    /   /2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH đầu tư Phương Long (Địa chỉ: Số 11, ngõ 229/18, đường Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội);

1.2. Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng (Địa chỉ: Thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam).

2. Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 4.509.450.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm linh chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó:

2.1. Công ty TNHH đầu tư Phương Long (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 2.254.725.000 (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, bẩy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

2.1. Công ty CP vật liệu xây dựng Huy Hùng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 2.254.725.000 (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, bẩy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

4. Thời gian giao hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

5. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải Đăng. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

6. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn