Thông báo kết quả

Cập nhật: 12/30/2020 2:43:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa

 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên;

- Doanh nghiệp tư nhân Lê Hoàng;

- Công ty CP Đầu tư và thương mại Nhật Huyền.

Căn cứ Quyết định số 2077/BTS-VT ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP Tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 485.760.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/01/2021 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Doanh nghiệp tư nhân Lê Hoàng

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Đầu tư và thương mại Nhật Huyền.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn