Thông báo kết quả LCNCC 2358

Cập nhật: 12/25/2023 11:04:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Lễ khánh thành dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện” & Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và Công đoàn năm 2023

        Kính gửi:               

                     - Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam;

- Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Phú An;

- Công ty  TNHH DH Hoàng Minh.

 

Căn cứ Quyết định số 1430/BTS-VP ngày 15/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Lễ khánh thành dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện” & Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và Công đoàn năm 2023;

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Lễ khánh thành dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện” & Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và Công đoàn năm 2023 như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH DH Hoàng Minh;

1.2. Giá chào (đã bao gồm thuế GTGT) là: 1.119.501.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm mười chín triệu, năm trăm linh một ngàn đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian tổ chức: Ngày 11 tháng 01 năm 2024;

1.5. Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam).

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Phú An

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp  được biết./.

 

tin cũ hơn