Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 1/5/2021 2:31:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua hệ thống bắn bao tự động cho máy đóng bao

Kính gửi:                

- Công ty CP vật tư và thiết bị công nghiệp

- Công ty TNHH công nghệ và thương mại Sao Bắc Việt.

- Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghiệp Âu Lạc.

           Căn cứ Quyết định số 05/BTS-KHCL ngày 05/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua hệ thống bắn bao tự động cho máy đóng bao”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua hệ thống bắn bao tự động cho máy đóng bao” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghiệp Âu Lạc;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.668.060.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm sáu tám triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH công nghệ và thương mại Sao Bắc Việt

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty CP vật tư và thiết bị công nghiệp

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn