Thông báo kết quả

Cập nhật: 7/1/2021 3:41:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao nhân tạo phục vụ sản xuất xi măng

 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Kinh doanh Đại Từ;

- Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam;

- Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 807/BTS-VT ngày 01/07/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thạch cao nhân tạo phục vụ sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.502.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm linh hai triệu, năm trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Kinh doanh Đại Từ

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn