Thông báo kết quả

Cập nhật: 9/3/2020 9:34:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker

Kính gửi:     

- Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Công ty CP năng lượng và môi trường VICEM;

- Công ty TNHH môi trường Việt Tiến.

Căn cứ Quyết định số        /BTS-VT ngày   /   /2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP năng lượng và môi trường VICEM;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.030.150.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2020 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH môi trường Việt Tiến.

- Lý do: Thư chào giá của đơn vị không đáp ứng tính hợp lệ theo yêu cầu của Thư mời chào giá.

2.2. Công ty TNHH đầu tư Phương Long;

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn