Thông báo KQLC nhà cung cấp 1770

Cập nhật: 8/4/2021 4:59:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại bi nghiền phục vụ sản xuất xi măng   

Kính gửi:              

                            - Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

                            - Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà;

                             - Công ty TNHH Cơ điện Ninh Bình .

  Căn cứ Quyết định số 992/BTS-KHCL ngày 04/08/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại bi nghiền phục vụ sản xuất xi măng  ”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Cơ điện Ninh Bình ;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.805.000.000 đồng;

Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm lẻ năm triệu đồng chẵn;

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn