Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 54

Cập nhật: 1/10/2022 1:42:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vòng bi phục vụ sửa chữa xưởng Bột liệu

Kính gửi:                   

                   - Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp;

                   - Công ty CP XNK máy & thiết bị P.R.I.M.E;

                   - Công ty CP thiết bị công nghệ ETECH.

Căn cứ Quyết định số 20/BTS-KHCL ngày 10/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vòng bi phục vụ sửa chữa xưởng Bột liệu”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vòng bi phục vụ sửa chữa xưởng Bột liệu” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.761.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm sáu mươi mốt triệu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP XNK máy & thiết bị P.R.I.M.E;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP thiết bị công nghệ Etech;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn