Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/25/2021 9:11:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp phụ gia sản xuất xi măng

Kính gửi:     

- Công ty TNHH nguyên liệu Thiên Sơn;

- Công ty TNHH xây lắp khoáng sản và thương mại Thái Sơn;

- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà.

Căn cứ Quyết định số 214/BTS-VT ngày 22/02/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH xây lắp khoáng sản và thương mại Thái Sơn (địa chỉ: Tổ dân phố Đình Tràng, P.Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam);

1.2. Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà (Địa chỉ: Núi Quèn Cây Chanh, xã Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam).

1.3. Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 1.933.800.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng), trong đó:

1.3.1. Công ty TNHH xây lắp khoáng sản và thương mại Thái Sơn (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 966.900.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng).

1.3.2. Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 966.900.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng).

1.4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

- Công ty TNHH nguyên liệu Thiên Sơn. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn