Thông báo KQLC nhà cung cấp 305

Cập nhật: 2/11/2022 3:15:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Giám sát chất lượng môi trường định kỳ năm 2022”

Kính gửi:          

-  Công ty TNHH Môi trường Khoa học và Công nghệ Giang Sơn;

- Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường;

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Bền Vững Kim Long.

Căn cứ Quyết định số 318/BTS-KTAT&MT ngày 09/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ Giám sát chất lượng môi trường định kỳ năm 2022”;

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Môi trường Khoa học và Công nghệ Giang Sơn;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%): 745.190.544 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm chín mươi nghìn, năm trăm bốn mươi bốn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2022 (04 lần trong năm 2022 và theo thông báo cụ thể kế hoạch quan trắc của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn);

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Bền Vững Kim Long là đơn vị được xem xét, đánh giá và được xếp thứ hai.

Lý do: Xếp thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường là đơn vị được xem xét, đánh giá và được xếp thứ ba.

Lý do: Xếp thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn