Thông báo kết quả

Cập nhật: 6/16/2021 4:48:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất clinker

Kính gửi:       

- Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn;

- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà;

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Hoàng Hà Nam.

Căn cứ Quyết định số 702/BTS-VT ngày 11/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất clinker”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Các đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn;

1.2. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Hoàng Hà Nam.

2. Giá trị ký hợp đồng: Tổng giá trị ký hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 3.300.0000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm triệu đồng), trong đó:

2.1. Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 1.320.000.000 đồng. Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng;

2.2. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Minh Hoàng Hà Nam (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 1.980.000.000 đồng. Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng.

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

5. Địa điểm giao hàng: Tại kho/bãi hoặc trạm đập của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Đơn vị không trúng thầu: Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Hà. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn